2020 жылдың 13 шілдесі
Қазақстан Республикасындағы
ұлттық аза тұту күні
Бостандық ауданы
әкімінің аппараты
Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімі
аппаратының интернет-ресурсына қош келдіңіздер!
Мемлекеттік қызметтер МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРАзаматтық хал актілері жазбаларын жою


 

 

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 17 сәуірдегі
№ 219 бұйрығына
11-қосымша

 

"Азаматтық хал актілері жазбаларын жою" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. Бұйрық 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 21.06.2017 № 766 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

       1. "Азаматтық хал актілері жазбаларын жою" мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдар (бұдан әрі – ЖАО) (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру мынадай баламалы негізде:

      көрсетілетін қызметті беруші;

      қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері;

      "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:

      1) құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға – мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша – ай (қабылданған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға сұрау салу және қосымша зерделеу немесе тексеру қажет болған кезде – көрсетілетін қызметті алушыны қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;

      сот шешімінің негізінде – күнтізбелік 15 (он бес) күн (қабылданған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға сұрау салу және қосымша зерделеу немесе тексеру қажет болған кезде – көрсетілетін қызметті алушы қарау мерзімі ұзартылған кезден бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар етіле отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін рұқсат берілетін ең ұзақ күту уақыты:

      көрсетілетін қызметті берушіге – 20 (жиырма) минут;

      Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты:

      көрсетілетін қызметті берушіде – 20 (жиырма) минут;

      Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      азаматтық хал акті жазбасының күшін мүдделі тараптардың өтініші бойынша, сондай-ақ сот шешiмi негiзiнде жойған кезде - азаматтық хал акті жазбасының күшін жою туралы тіркеуші органның жауабы;

      әке болуды анықтау, бала асырап алу (алғашқы қалыптастырылған жеке сәйкестендіру нөмірін қалпына келтірумен), атын, тегін, әкесiнiң атын өзгерту туралы жазбалардың күшін жойған кезде - бастапқы деректермен қайталама туу туралы куәлік, қажет болған жағдайда, туу туралы анықтама;

      неке бұзу туралы акт жазбасының күшiн жойған кезде - тиісті некені қию туралы куәлік;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы қағаз жеткізгіштегі дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушіде, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанға дейін.

     Өтініштердіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесінберу – ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, сағат 13.00-ден 14.30-ғадейінтүскіүзіліспен, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғанда, сағат 09.00-ден 17.30-ғадейін.

      Мемлекеттіккөрсетілетінқызметқызметтіалушыныңтұрғылықтыжерінемесежойлатынактіжазбасыныңсақталуорныбойынша, алдыналажазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезектәртібіменкөрсетіледі.

      2) Мемлекеттіккорпорацияда – Еңбекзаңнамасынасәйкесжәнебелгіленгенжұмыскестесінесәйкесжексенбіжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбіденбастапсенбініқосаалғанда, үзіліссіз, сағат 9.00-ден 20.00-гедейін.

      Мемлекеттіккөрсетілетінқызмет "электрондық" кезектәртібімен, жеделдетіпқызметкөрсетусізкөрсетіледі.

      Ескерту. 8-тармақжаңаредакцияда – ҚРӘділетминистрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетінқызметтіалушынеоныңуәкілеттіөкіліжүгінгенкездеазаматтықхалактісіжазбасынжоюүшінқажеттіқұжаттардыңтізбесі:

      1) осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 1-қосымшағасәйкеснысандағыактіжазбасынжоютуралыөтініш (бұданәрі - өтініш);

      2) жекебасынкуәландыратынқұжат (сәйкестендіруүшін);

      3) жойылуғажататыназаматтықхалактжазбасыныңнегізіндеберілгенкуәіліктернемесеанықтамалар;

      4) азаматтықхалактіжазбаларыныңжойылуқажеттігінрастайтынқұжат (барболғанжағдайда);

      5) көрсетілетінқызметтіалушыныңөкіліжүгінгенкезде, нотариалдыкуәландырылғансенімхат;

     Заңдыкүшінеенгенсотшешімінегізіндемемлекеттікқызметкөрсетукезіндекөрсетілетінқызметтіалушымыналардыұсынады:

      1) осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшағасәйкеснысандағысотшешімінегізіндеактіжазбасынжоютуралыөтініш;

      2) көрсетілетінқызметтіалушыныңжекекуәлігі (жекебасынсәйкестендіруүшін);

      3) мемлекеттіктіркеуорныменуақытыкөрсетілгенкүшінжоютуралы, бұрыншығарылғанфактінітанунеактіжазбасынмемлекеттіктіркеутуралысотшешімініңкүшінжоютуралы, күшінжоюғажататынактіжазбасынкөрсетеотырып, актіжазбасынжарамсыздептанутуралызаңдыкүшінеенгенсотшешімі.

     Көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжаттартуралы, сондай-ақегертіркеуҚазақстанРеспубликасыныңаумағында 2008 жылданкейінжүргізілгенболса, азаматтықхалактілерінтіркеутуралыкуәліктертуралымәліметтер, көрсетілетінқызметтіберушіжәнеМемлекеттіккорпорацияқызметкері "электрондықүкімет" шлюзіарқылытиістімемлекеттікақпараттықжүйелерденалады. 

      Құжаттардықабылдаукезіндекөрсетілетінқызметтіберуші, қаладағыаудандардың, аудандықмаңызыбарқалалардыңЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдықокругтердіңәкімдерінемесеМемлекеттіккорпорацияныңқызметкеріқұжаттардыңкөшірмелерінтексереді, оданкейінтүпнұсқаларынкөрсетілетінқызметтіалушығақайтарады.

      Көрсетілетінқызметтіалушыосымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының 9-тармағындакөрсетілгенқұжаттардыбергенкезде:

      1) көрсетілетінқызметтіберушіде, қаладағыаудандардың, аудандықмаңызыбарқалалардыңЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдықокругтердіңәкімдеріндеқағазтүріндеқұжаттартоптамасыныңқабылданғанкүніменуақытыкөрсетілгентіркеутуралыбелгіөтініштіңқабылданғанынрастауболыптабылады;

      2) Мемлекеттіккорпорацияда: сұраусалудыңнөміріменқабылданғанкүні, сұратылыпотырғанмемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңтүрі, қосаберілгенқұжаттардыңсаныменатауы, құжаттардыңберілгенкүні, уақытыжәнеорны, құжаттардырәсімдеугеқабылдағанМемлекеттіккорпорацияқызметкерініңтегі, аты, әкесініңаты (барболса), көрсетілетінқызметтіалушыныңтегі, аты, әкесініңаты (барболса), уәкілеттіөкілдіңтегі, аты, әкесініңатыжәнеолардыңбайланыстелефондарыкөрсетілгенқолхатберіледі.

      Ескерту. 9-тармаққаөзгерісенгізілді – ҚРӘділетминистрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) бұйрығымен.

      9-1. Мемлекеттіккорпорациядадайынқұжаттардыберукөрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжаттыұсынғанкезде (немесенотариаттакуәландырылғансенімхатбойыншаоныңөкілінің) қолхатнегізіндежүзегеасырылады.

      Мемлекеттік корпорация нәтиженің бір ай бойы сақталуын қамтамасыз етеді, содан соң одан әрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады.Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң өтініш жасаған кезде, көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға табыс ету үшін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер бойынша бас тартады:

      1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе) онда қамтылатын деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау;

       2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің, "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" және "Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының, "Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тәртібі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талаптарына сәйкес келмеуі;

      3) уәкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін келісімі туралы сұрау салуға берілген теріс жауап, сондай-ақ сараптаманың, зерттеудің не тексерудің теріс қорытындысы.

      Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте Мемлекеттік корпорация қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.Көрсетілетін қызметті алушы қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне шағымдану): шағым осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызмет берушінің басшысының атына және Министрлікке беріледі.

      Лауазымды адамдардың әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне), сондай-ақ субъектінің шешімдеріне шағым, жоғары тұрған лауазымды адамға немесе бағыныштылық тәртiбiмен субъектіге әрекеттің жасалғаны не тиісті лауазымды адамның немесе субъектінің шешім қабылдағаны туралы жеке немесе заңды тұлғаға белгілі болған кезден бастап үш айдан кешіктірілмей беріледі.Шағым беру мерзімінің өтіп кетуі субъектнің немесе лауазымды адамның шағымды қараудан бас тартуына негіз болып табылмайды.Мерзімнің өтуінің себептері шағымды мәні бойынша қарау кезінде анықталады және шағымды қанағаттандырудан бас тартуға негіздің бірі болып табылуы мүмкін.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол да, пошта арқылы да түскен шағымның қабылданғанын растау оның тіркелуі (тіркеу мөртабаны, кіріс нөмірі және тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағым жасай алады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік қызмет көрсетілетін нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгіне алады.

      Шағым пошта арқылы жазбаша нысанда, "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

      Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдап алған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орны көрсетіле отырып, шағымды тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағым жасаудың тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы "жеке кабинеттен" жіберген кезде жүгіну туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің өтінішін өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып тұрады.

      Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.Шағымды қараудың нәтижелері туралы дәлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта арқылы, "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайларда, көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

      13. Заңнамада белгіленген тәртіппен өзін-өзі қарап кұту, өздігінен жүріп-тұру, бағдарлай алу қабілетінен немесе мүмкіндігінен толық немесе ішінара айырылған көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы жүгінгенде көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдау үшін тұрғылықты жеріне шыға отырып жүргізеді.

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары

      1) мемлекеттік қызмет берушінің интернет-ресурстарында, www.adilet.gov.kz Әділет министрлігінің сайтында;

      2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4с.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы қашықтықтан қолжетімділік режимінде алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Азаматтық хал актілері
жазбаларын жою"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

Нысан

 

____________________________
____________________________
(тіркеуші органның атауы)
____________________________
(өтініш берушінің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса),)
тұратын мекенжайы:
____________________________
____________________________
Тел. №
____________________________

Актжазбасыныңкүшінжоютуралы
өтініш

      ___________________ туралыактжазбасыныңкүшінжоюыңыздысұраймын.

      Өзімтуралыкелесімәліметтердіхабарлаймын:

      1. Аты, әкесініңаты (барболса), тегі __________________________________________

      2. Туғанкүні ______________________________________________________________

      3. Туғанжері______________________________________________________________

      4. Ұлты___________________________________________________________________

      5. Азаматтығы _____________________________________________________________

      6. Отбасылықжағдайы ______________________________________________________

      7. Кәмелеткетолмағанбалаларыныңаты, әкесініңаты (барболса),

     тегіжәнетуылғанжерлері ___________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      8. Аға-інілерінің, апа-сіңлілерінің, қарындастарыныңаты, әкесініңаты (барболса),

     тегіжәне

      олардыңтуылғанжерлері ___________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      9. Жекебасынкуәландыратынқұжат __________________________________________

      10. Қайдажәнекімболыпжұмысістейді _______________________________________

      11. Әскериміндеткеқатысы: әскериборыштынемесеәскериборыштыемес

      (керегініңастынсызу)

      а) тіркеудеқайдатұр _______________________________________________________

      б) қызметатқаратынәскерибөлімшеніңатауы _________________________________

      _________________________________________________________________________

      12. Тұрғанжерлердіңнақтытізбесіжәнеқашан_________________________________

      __________________________________________________________________________

      Келесіқұжаттардыөтінішкеқосаберемін:

      1) ______________________________ 4) _______________________________

      2) ______________________________ 5) _______________________________

      3)_______________________________6) ______________________________

      "Әкімшілікқұқықбұзушылықтуралы" ҚазақстанРеспубликасыкодексінің 491-бабына

      сәйкесжалғанмәліметтердіхабарлағанымүшінәкімшілікжазақолданылатынытуралы

      ескертілдім.

      Ақпараттықжүйелердеқамтылғанзаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынақпаратты

     пайдалануғакелісімберемін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл __________ қолы

      Журналбойынша № ____

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                          (ЖАОүшінқиыпалусызығы)

      20____ жылғы "____" _______ актіжазбасыныңкүшінжоютуралыөтінішқарауғақабылданды

      Қараунәтижелері 20____ жылғы "____" ____________ хабарланатынболады

      Маман __________________________________

               (аты, әкесініңаты (барболса), тегі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Азаматтықхалактілері
жазбаларынжою" мемлекеттік
көрсетілетінқызмет
стандартына
2-қосымша

 

Нысан

 

____________________________
____________________________
(тіркеуші органның атауы)
____________________________
мекенжайы бойынша тұратын
____________________________
(аты, әкесінің аты (бар болса),
тегі)
жеке басты куәландыратын
құжат № __________________
(нөмірі, кім және қашан берген)

Сот шешімі негізінде акт жазбасының күшін жою туралы
өтініш

      _________________________________________________________________________ туралы

      " "            заңды күшіне енген сот шешімі негізінде (сот атауы)

      акт жазбасын күшін жоюды сұраймын.

      Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

      1. Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі ________________________________________________

      2. Туған күні ____________________________________________________________________

      3. Туған жері ____________________________________________________________________

      4. Ұлты_________________________________________________________________________

      5. Азаматтығы ___________________________________________________________________

      6. Отбасы жағдайы _______________________________________________________________

      7. Кәмелетке толмаған балаларының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, туған күні және жері

      ________________________________________________________________________________

      8. Аға-інілерінің, апа-сіңлілерінің, қарындастарының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі,

      туған күні мен жері және олардың тұратын

      жері____________________________________________________________________________

      9. Жеке басты куәландыратын құжат________________________________________________

      10. Қайда және кім болып жұмыс істейді ____________________________________________

      11. Әскери қызметке қатыстылығы:

      а) қайда есепте тұр ______________________________________________________________

     б) қызмет ететін әскери бөлімнің атауы _____________________________________________

      _______________________________________________________________________________

      12. Тұрған уақытын көрсете отырып тұрған жерлерінің толық тізбесі

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      13. Тергеуде, сотта тұрған не өтелмеген соттылығы немесе заңда белгіленген тәртіппен

     алынбаған соттылығы болған жағдайда, ол туралы атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру

      туралы өтініштің қабылданғаны туралы мемлекеттік органдарға тиісті хабарлама жіберу

      үшін көрсету

      Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ______________________________ 3)________________________________

      2) ______________________________ 4)________________________________

      "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің 491-бабына

      сәйкес жалған мәліметтерді хабарлағаным үшін әкімшілік жаза қолданылатыны туралы

      ескертілдім.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты

      пайдалануға келісім беремін

      __________ "__" ____ __ 20 жыл_______________________қолы

      ________________________________________________________________________________

                  (өтінішті қабылдаған лауазымды адамның аты, әкесінің аты, тегі)

      Журнал бойынша № ____

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                        (ЖАО үшін–қиып алу сызығы)

      20____ жылғы "____" _______ өтініш қарауға қабылданды

      Қарау нәтижелері 20____ жылғы "____" ____________ хабарланатын болады

      Маман __________________________________

                 (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Азаматтық хал актілері
жазбаларын жою"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына 3-қосымша

 

Нысан
____________________________
(Т.А.Ә (бар болса) не
көрсетілетін қызметті
алушының атауы)
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 27.12.2017 № 1640 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының № __ бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбауыңызға және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынуыңызға, атап айтқанда:

       Жоқ құжаттардың және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттардың атаулары:

      1)________________________________________;

      2)________________________________________;

      3)________________________________________.

      ұсынуыңызға байланысты мемлекеттік қызметті " Азаматтық хал актілері жазбаларын жою " мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

      Осы қолхат әр тарапқа бір-біреуден 2 данада жасалды.

       ______________________________________________________________

       (Мемлекеттік корпорация қызметкерінің Т.А.Ә (бар болса) қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә (бар болса) _____________

      Телефоны __________

      Алдым: Т.А.Ә (бар болса) / көрсетілетін қызметті алушының

      қолы______________________

      20__ жылғы "___" _________